ყველაზე კარგად შესწავლილი თანამგზავრი "მთვარე"


"მთვარე"

   mTvare dedamiwis erTaderTi bunebrivi Tanamgzavria da sididiT mexuTe
Tanamgzavria mzis sistemaSi. dedamiwasa da mTvares Soris saSualo
manZili 384,403 kilometria (rac daaxloebiT 6-jer aRemateba dedamiwis
diametrs). dedamiwa-mTvare sistemis masaTa centri (baricentri)
mdebareobs 1700 km-ze dedamiwis centridan (daaxloebiT dedamiwis
radiusis meoTxedze). mTvare asrulebs srul bruns dedamiwis garSemo
orbitaze 27,3 dReRameSi (orbituli periodi). da sistemis dedamiwamTvare-
mze perioduli variaciebi iwvevs mTvaris fazaTa cvlilebas,
rac meordeba yovel 29,5 dReSi (sinoduri periodi).
mTvaris diametri 3,474 km-ia, dedamiwis diametris meoTxedze odnav
meti. Sesabamisad mTvaris zedapiri dedamiwis zedapiris daaxloebiT
meaTedia, xolo misi moculoba dedamiwis moculobis 2%-ia. mTvaris
mizidulobis Zala zedapirze daaxloebiT dedamiwis mizidulobis
Zalis 17% (daaxloebiT 6-jer mcire).
 
mTvare dedamiwis sistemis ramdenime parametri
Add caption

mTvaris warmoSoba
   dRevandeli monacemebiT mTvare warmoiqmna 4.527 ±0.010 miliardi wlis
winaT. mzis sistemis warmoqmnidan (4.6 miliardi weli) daaxloebiT 30-50
milioni wlis Semdeg. dReisaTvis mTvaris warmoSobis Sesaxeb arsebul
TeoriebSi yvelaze misaRebia e. w. didi Sejaxebis Teoria. am Teoriis
mixedviT, protoplanetebis Seqmnis Semdeg male (drois geologiuri
masStabiT), daaxloebiT marsis zomis hipoTeturi protoplaneta Teia
(Theia) Seejaxa dedamiwas. am hipoTezis Tanaxmad protoplaneta Teia
Camoyalibda dedamiwis orbitis lagranJis wertilSi is moZraobda
igive orbitaze, mxolod 60 -iT win an ukan. lagranJis wertilSi
planetis arsebobisas sistema maSinaa stabiluri, roca am planetis
masa gacilebiT naklebia ZiriTadi planetis masaze. planetebis
Camoyalibebis procesSi Teias masa sakmaod gaizarda, sistemis
stabiluroba dairRva da is Seejaxa dedamiwas. Sejaxebis Sedegad
Teias mantia da dedamiwis mantiis nawili kosmosur sivrceSi
gaityorcna kosmosur sivrceSi, Teias birTvi CaiZira dedamiwaSi.
dajaxebis Sedegad Seicvala dedamiwis orbitis daxra da brunvis
siCqare. kosmosur sivrceSi gatyorcnili nivTierebis akreciis Sedegad
warmoiqmna mTvare.
mTvaris saSualo temperatura dRisiT 107 °C, xolo RamiT 153 °C.
mTvaris zedapiri
mTvaris ori mxare
   mTvare sinqronul brunvas asrulebs, rac imas niSnavs, rom is
sakuTari RerZis garSemo erT bruns igive dros andomebs, rasac
dedamiwis garSemo orbitaze Semobrunebas. amis Sedegad mTvare
dedamiwisken yovelTvis erTi mxariT arsi moqceuli. warsulSi mTvare
ufro swrafad brunavda, magram brunvis siCqare Seanela da mTvaris
orientacia dedamiwis mimarT Caiketa”. amis mizezi dedamiwis mier
gamowveuli mimoqceviTi deformaciebis xaxunisefeqtis gamo.
kuTxe, romliTac moCans mTvare dedamiwidan, mcired icvleba
(varirebs), ris gamoc misi zedapiris 59%-is danaxva SeiZleba (ra Tqma
unda erT danaxvaze mxolod 50%-s). am movlenas libracia ewodeba

"mTvaris axlo mxare"   "მთვარის შორეული მხარე"

   dedamiwisaken moqceul mxares axlo mxare ewodeba, xolo sapirispiro
mxares Soreuli mxare. mTvaris Soreuli mxare pirvelad gadaiRo
sabWoTa xomaldma luna3-ma 1959 wels. aRsaniSnavia, rom Soreul
mxares ar aris e. w. mTvaris zRvebi(maria) gamorCeuli

 
amerikeli astronavti mTvareze Apollo 11, 1969 weli
mTvare erTaderTi ciuri sxeulia sadac adamiani imyofeboda. mTvares
pirvelad sabWoTa kavSiris kosmosurma raketebma miaRwia. es upiloto
daSvebebi iyo (programa luna”) am programis farglebSi mTvareze
ramdenjerme daeSva robototeqnika - mTvaremavali (lunaxodi).
adamianis daSveba mTvareze ganxorcielda NASA-s programis Apollo-s
farglebSi. 1968 wels Apollo 8-m sam astronavtTan erTad Semoufrina
mTvares, xolo 1969-1972 ww. amerikeli astronavtebi 6-jer daeSvnen
mTvareze (pirveli xomaldi, romelic mTvareze daeSva iyo Apollo 11,
1969 wels). amis Semdeg kidev ramdenime roboti gaigzavna mTvareze. aSS
apirebs mTvaris programis ganaxlebas 2018 wlidan

წყარო 

No comments:

Post a Comment